top of page

Tarieven

Tarieven 2023

Vanaf 2022 wordt er binnen de GGZ gewerkt met het zorgprestatiemodel. Meer informatie over dit model vindt u hier.

De tarieven worden ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld. De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Op www.contractvrijepsycholoog.nl is hierover meer informatie en toelichting te vinden. Praktisch betekent dit dat u de factuur zelf aan de behandelaar betaalt en vervolgens indient bij de zorgverzekeraar.  Het sessie tarief (45 minuten) is door de NZA vastgesteld op EUR 145,72. Dit tarief is inclusief verslaglegging en voorbereiding in belang van de sessie en uw dossier. De duur van een consult bepaalt het tarief. Doorgaans is dat 45 minuten maar ook wel langer bij diagnostiek. Het diagnostiek tarief (o.a. bij intake) is vastgesteld door de NZA op EUR 170,38 ( bij 45 minuten).  De praktijk gaat uit van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Bij meer dan 15 minuten afwijking van de agenda planning wordt het consult aangepast. Tijd voor intercollegiaal overleg of verslaglegging aan derden wordt ook in rekening gebracht. 

Vergoeding

Voor de vergoeding die u krijgt maakt het uit welke zorgverzekeraar u hebt gekozen. Wanneer u een (zuivere) restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig van uw verzekeraar vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een bedrag terug variërend tussen ca. 65-90%  van uw verzekeraar. Het is aan te raden om bij twijfel contact op te nemen met uw verzekeraar om uw vragen over vergoedingen te stellen. Dit om te voorkomen dat u achteraf geconfronteerd wordt met vervelende financiële consequenties. 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar hebt u een verwijzing nodig van de huisarts en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die in aanmerking komt voor vergoeding. Bij sommige zorgverzekeraars moet vooraf toestemming worden gegeven voor het starten van een behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder.

Zelfbetalers

U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor uw behandeling geheel zelf te betalen. U bent dan verzekerd van maximale keuzevrijheid, discretie en anonimiteit. Kiest u ervoor om zelf te betalen, dan wordt hetzelfde tarief aangehouden als het door de NZA max vastgestelde tarief. Ook dan duurt een consult doorgaans 45 minuten plus 15 minuten voor voorbereiding en verslaglegging. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. 

Afspraak annuleren/ no-show                                                                                 

Soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24u voor de afspraak kunt u kosteloos afzeggen. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor overmacht. De rekening bedraagt EUR 75 en kunnen niet bij de zorgverzekering ingediend worden. 

                                                           

Onverzekerd product (OZP)

Wordt nog aangepast.

Geldig t/m 31-12-2021

Praktijk van der Velde heeft ervoor gekozen geen contract met zorgverzekeraars af te sluiten. Bij het afronden van de behandeling, of in elk geval jaarlijks, wordt de rekening opgemaakt. U krijgt de rekening rechtstreeks van mij als zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in. Om een vergoeding voor (een deel van) uw behandeling te krijgen dient u de eindfactuur van de behandeling zelf in bij uw zorgverzekeraar.

De voordelen van het gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg zijn onder andere:

  • U kiest zelf bij wie u hulp zoekt en bent daarvoor niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

  • Uw zorgverzekeraar heeft geen invloed op de soort behandeling die u krijgt.

De eindfactuur is gebaseerd op de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld voor de behandeling die u heeft ontvangen.

De tarieven van de Specialistische GGZ hangen af van de aard van uw klachten en de tijd die er is besteed aan de behandeling. Deze door de NZa vastgestelde tarieven zijn hier te vinden.
De tarieven van de Basis GGZ zijn afhankelijk van de ingeschatte duur van de behandeling. Deze door de NZa vastgestelde tarieven zijn hier te vinden.

Hoeveel van uw behandeling wordt vergoed?
Hoeveel vergoeding u krijgt voor een behandeling hangt af van de verzekeringspolis die u heeft. Over het algemeen geldt dat u bij een restitutiepolis een volledige vergoeding ontvangt voor de behandelkosten. Wanneer u een naturapolis heeft, zal uw zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoeden. Hoeveel dat is hangt af van de verzekeraar (meestal rond de 65 à 80 %). Informeer van tevoren dus goed bij uw verzekeraar hoeveel van de zorg vergoed wordt met het verzekeringspakket dat u heeft afgesloten. 

In alle gevallen brengt de zorgverzekeraar jaarlijks het wettelijke eigen risico van € 385 bij u in rekening, en dient u deze zelf te betalen.

 

Mede gezien het ingewikkelde karakter van het vergoedingssysteem is er een mogelijkheid om voor aanvang van de intake een vrijblijvend informatief gesprek aan te gaan. Meer informatie is ook te vinden op volgende websites: www.lvvp.info of www.decontractvrijepsycholoog.nl

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN:

ARTIKEL 1 DEZE BETALINGSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE BEHANDELINGSOVEREENKOMSTEN TUSSEN DE PSYCHOTHERAPEUT (HIERNA TE NOEMEN: BEHANDELAAR) EN DE PATIËNT.

ARTIKEL 2 NO-SHOW: AFSPRAKEN MOETEN UITERLIJK 24 UUR VOOR HET TIJDSTIP VAN DE BEHANDELING GEANNULEERD WORDEN. BIJ NIET ANNULEREN EN BIJ ANNULERINGEN BINNEN 24 UUR VOOR DE AFSPRAAK IS DE BEHANDELAAR GERECHTIGD DE GERESERVEERDE TIJD AAN DE PATIËNT IN REKENING TE BRENGEN. DIT BETEKENT DAT DE PATIËNT BUITEN DE KOSTEN VOOR DE BEHANDELINGEN EEN APARTE FACTUUR VOOR €65= KRIJGT. DEZE FACTUUR MOET DE PATIËNT ZELF BETALEN BINNEN 14 DAGEN EN KAN NIET BIJ DE ZORGVERZEKERAAR INGEDIEND WORDEN.

ARTIKEL 3 DE DOOR DE BEHANDELAAR AAN DE PATIËNT GEDECLAREERDE KOSTEN VOOR DE BEHANDELING DIENEN DOOR DE PATIËNT BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM VAN DE FACTUUR TE ZIJN BETAALD.

ARTIKEL 4 INDIEN DE PATIËNT HET VERSCHULDIGDE BEDRAG NIET BINNEN 30 DAGEN NA DE FACTUURDATUM HEEFT BETAALD, DAN KRIJGT DE PATIËNT EEN LAATSTE GELEGENHEID OM DE FACTUUR ZONDER OPHOGING VAN KOSTEN BINNEN 14 DAGEN TE BETALEN.

ARTIKEL 5 VOLDOET DE PATIËNT BINNEN 14 DAGEN NA DE DATUM VAN DE BETALINGSHERINNERING NIET AAN ZIJN/HAAR VERPLICHTINGEN, DAN IS DE BEHANDELAAR ZONDER NADERE INGEBREKESTELLING GERECHTIGD INCASSOMAATREGELEN TE TREFFEN, DAN WEL DOOR DERDEN TE LATEN UITVOEREN.

ARTIKEL 6 ALLE BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN VERBAND HOUDENDE MET DE INVORDERING VAN DE GEDECLAREERDE BEDRAGEN KOMEN TEN LASTE VAN DE PATIËNT. DE BUITENGERECHTELIJKE INCASSO­KOSTEN ZIJN VASTGESTELD OP TENMINSTE 15% VAN DE HOOFDSOM MET EEN MINIMUM VAN € 25.

ARTIKEL 7 BIJ BETALINGSACHTERSTAND IS DE BEHANDELAAR GERECHTIGD VERDERE BEHANDELING OP TE SCHORTEN TOTDAT DE PATIËNT AAN ZIJN/HAAR BETALINGSVERPLICHTINGEN HEEFT VOLDAAN. DE BEHANDELAAR IS TEVENS GERECHTIGD TE BEPALEN OF DE BEHANDELRELATIE GESTAAKT DIENT TE WORDEN BIJ EEN BETALINGSACHTERSTAND.

bottom of page