Vergoeding

De psychotherapie behandeling wordt vanuit de basisverzekering geheel of deels vergoed als deze onder de verzekerde zorg valt. Voor vergoeding door uw zorgverzekeraar hebt u een verwijzing nodig van de huisarts.

 

Praktijk van der Velde heeft ervoor gekozen geen contract met zorgverzekeraars af te sluiten. Bij het afronden van de behandeling, of in elk geval jaarlijks, wordt de rekening opgemaakt. U krijgt de rekening rechtstreeks van mij als zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in. Om een vergoeding voor (een deel van) uw behandeling te krijgen dient u de eindfactuur van de behandeling zelf in bij uw zorgverzekeraar.

De voordelen van het gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg zijn onder andere:

  • U kiest zelf bij wie u hulp zoekt en bent daarvoor niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

  • Uw zorgverzekeraar heeft geen invloed op de soort behandeling die u krijgt.

De eindfactuur is gebaseerd op de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld voor de behandeling die u heeft ontvangen.

De tarieven van de Specialistische GGZ hangen af van de aard van uw klachten en de tijd die er is besteed aan de behandeling. Deze door de NZa vastgestelde tarieven zijn hier te vinden.
De tarieven van de Basis GGZ zijn afhankelijk van de ingeschatte duur van de behandeling. Deze door de NZa vastgestelde tarieven zijn hier te vinden.

Hoeveel van uw behandeling wordt vergoed?
Hoeveel vergoeding u krijgt voor een behandeling hangt af van de verzekeringspolis die u heeft. Over het algemeen geldt dat u bij een restitutiepolis een volledige vergoeding ontvangt voor de behandelkosten. Wanneer u een naturapolis heeft, zal uw zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoeden. Hoeveel dat is hangt af van de verzekeraar (meestal rond de 65 à 80 %). Informeer van tevoren dus goed bij uw verzekeraar hoeveel van de zorg vergoed wordt met het verzekeringspakket dat u heeft afgesloten! Ook kan dit reden zijn om uw verzekeringspolis aan te passen, of van verzekeraar te wisselen. 

In alle gevallen brengt de zorgverzekeraar jaarlijks het wettelijke eigen risico van € 385 bij u in rekening, en dient u deze zelf te betalen.

 

Mede gezien het ingewikkelde karakter van het vergoedingssysteem is er een mogelijkheid om voor aanvang van de intake een vrijblijvend informatief gesprek aan te gaan. Meer informatie is ook te vinden op volgende websites: www.lvvp.info of www.decontractvrijepsycholoog.nl

                                                                                        ZELFBETALERS

U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor uw behandeling geheel zelf te betalen. U bent dan verzekerd van maximale keuzevrijheid, discretie en anonimiteit. 

Kiest u ervoor om zelf te betalen, dan krijgt u maandelijks een rekening van uw therapeut. De kosten per consult zijn dan € 120,- . Een consult duurt 45 minuten plus 15 minuten voor voorbereiding en verslaglegging. Dit uurtarief geldt ook voor evt. administratieve activiteiten in uw belang zoals verwijsbrieven of verklaringen. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig.

                                                                                 AFSPRAAK ANNULEREN

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24u voor de afspraak kunt u kosteloos afzeggen. Later of niet afgezegde afspraken breng ik, ook in geval van overmacht, in rekening (50 euro) ivm gemiste inkomsten.
 

                                                                        ONVERZEKERD PRODUCT (OVP) GGZ 

Wanneer u een behandeling voor problemen zoals bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis wilt volgen, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Deze behandelingen worden niet vergoed en heten in termen van de zorgverzekeraars een onverzekerd product. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 120,- per zitting van 45 minuten. 

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN:

ARTIKEL 1 DEZE BETALINGSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE BEHANDELINGSOVEREENKOMSTEN TUSSEN DE PSYCHOTHERAPEUT (HIERNA TE NOEMEN: BEHANDELAAR) EN DE PATIËNT.

ARTIKEL 2 NO-SHOW: AFSPRAKEN MOETEN UITERLIJK 24 UUR VOOR HET TIJDSTIP VAN DE BEHANDELING GEANNULEERD WORDEN. BIJ NIET ANNULEREN EN BIJ ANNULERINGEN BINNEN 24 UUR VOOR DE AFSPRAAK IS DE BEHANDELAAR GERECHTIGD DE GERESERVEERDE TIJD AAN DE PATIËNT IN REKENING TE BRENGEN. DIT BETEKENT DAT DE PATIËNT BUITEN DE KOSTEN VOOR DE BEHANDELINGEN EEN APARTE FACTUUR VOOR €50,= KRIJGT. DEZE FACTUUR MOET DE PATIËNT ZELF BETALEN BINNEN 14 DAGEN EN KAN NIET BIJ DE ZORGVERZEKERAAR INGEDIEND WORDEN.

ARTIKEL 3 DE DOOR DE BEHANDELAAR AAN DE PATIËNT GEDECLAREERDE KOSTEN VOOR DE BEHANDELING DIENEN DOOR DE PATIËNT BINNEN 14 DAGEN NA DE DATUM VAN DE FACTUUR TE ZIJN BETAALD.

ARTIKEL 4 INDIEN DE PATIËNT HET VERSCHULDIGDE BEDRAG NIET BINNEN 14 DAGEN NA DE FACTUURDATUM HEEFT BETAALD, DAN KRIJGT DE PATIËNT EEN LAATSTE GELEGENHEID OM DE FACTUUR ZONDER OPHOGING VAN KOSTEN BINNEN 14 DAGEN TE BETALEN.

ARTIKEL 5 VOLDOET DE PATIËNT BINNEN 14 DAGEN NA DE DATUM VAN DE BETALINGSHERINNERING NIET AAN ZIJN/HAAR VERPLICHTINGEN, DAN IS DE BEHANDELAAR ZONDER NADERE INGEBREKESTELLING GERECHTIGD INCASSOMAATREGELEN TE TREFFEN, DAN WEL DOOR DERDEN TE LATEN UITVOEREN.

ARTIKEL 6 ALLE BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN VERBAND HOUDENDE MET DE INVORDERING VAN DE GEDECLAREERDE BEDRAGEN KOMEN TEN LASTE VAN DE PATIËNT. DE BUITENGERECHTELIJKE INCASSO­KOSTEN ZIJN VASTGESTELD OP TENMINSTE 15% VAN DE HOOFDSOM MET EEN MINIMUM VAN € 25.

ARTIKEL 7 BIJ BETALINGSACHTERSTAND IS DE BEHANDELAAR GERECHTIGD VERDERE BEHANDELING OP TE SCHORTEN TOTDAT DE PATIËNT AAN ZIJN/HAAR BETALINGSVERPLICHTINGEN HEEFT VOLDAAN. DE BEHANDELAAR IS TEVENS GERECHTIGD TE BEPALEN OF DE BEHANDELRELATIE GESTAAKT DIENT TE WORDEN BIJ EEN BETALINGSACHTERSTAND.