top of page

AANMELDING EN WERKWIJZE

                                                                                                       AANMELDEN

U kunt zich per email aanmelden.  

Wanneer er plek is in de praktijk kan een vrijblijvend telefonisch contact plaatsvinden. Hierbij heeft u de mogelijkheid uw probleem of vraag met mij te bespreken en na te gaan of (intake) gesprekken bij mij zinvol zouden kunnen zijn.  De intake bestaat uit enkele gesprekken, gericht op uw klachten en wensen, uw persoonlijkheid en uw voorgeschiedenis. Daarna volgt een adviesgesprek waarin kan worden besloten tot psychotherapie of tot doorverwijzing. Als ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik dat met u bespreken en zal ik u zo goed mogelijk doorverwijzen. Uiteraard staat het ook u vrij na de intake te beslissen niet aan een therapie te beginnen. Wanneer u instemt met het advies wordt een behandelplan opgesteld waarin wordt beschreven wat uw hulpvraag en probleem is, welke behandeldoelen nagestreefd zullen worden en via welke behandelmethode. Tevens wordt de frequentie en, als mogelijk, de verwachtte duur van de behandeling vastgesteld.

                                                                                            

                                                                                HUIDIGE WACHTTIJD TOT AANMELDING

 

Er is op dit moment (beperkt) ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

 (bijgewerkt maart 2024)

 

                                                                                 

                                                                                 PRIVACY EN KLACHTENREGELING

 • Beroepscode
  Als psychotherapeut en GZ psycholoog ben ik opgenomen in het overheidsregister (B.I.G.) en ben ik wettelijk gehouden aan de gedragsregels zoals omschreven in de beroepscode voor psychotherapeuten en GZ psychologen, die u kunt vinden op de site van de LvvP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten), www.lvvp.nl

 • Rechten
  Als u in psychotherapie gaat, is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Die staan beschreven in de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO).

 • Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Misschien zijn er misverstanden die we in een gesprek kunnen oplossen. Mocht dit niet lukken, dan help ik u zo goed mogelijk om de therapie af te ronden en – indien gewenst – om een goede vervolgbehandeling elders te zoeken. Lukt het niet om de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan hebt u verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

 • Bemiddeling
  Als u een klacht hebt over uw therapie dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). De naam van de coördinator kunt u bij de LVVP opvragen. www.lvvp.info

 • Een klacht indienen bij de Klachtencommissie
  Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt? Dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP.

                                                                                              WAARNEMING 

Vanwege de kleinschaligheid van mijn praktijk ben ik niet altijd direct bereikbaar. Wanneer zich een crisissituatie voordoet en ik niet bereikbaar ben, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de dienstdoende huisartsenpost. Zie https://www.smashaaglanden.nl

                                                                                              EVALUATIE

 Tijdens de behandeling zullen we regelmatig evalueren en zonodig bijsturen. Op verschillende momenten binnen het traject zal bij het evalueren gebruik worden gemaakt van vragenlijsten. Conform de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit.  

                                                                                             REGELGEVING

Ik werk volgens de wetten die zijn opgesteld voor de gezondheidszorg en volgens de beroepscodes en richtlijnen van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten.

Deze wetten zijn; de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

U kan over deze wetten meer lezen op de volgende sites:

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.

                                                                                        PRIVACY

Alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden opgeslagen en beheerd volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb beroepsgeheim en de uitwisseling van gegevens met derden valt dan ook onder strikte – mede door de Beroepscode voorgeschreven – beperkende voorwaarden, waaronder op de eerste plaats uw schriftelijke toestemming en uw recht op informatie. 
Zie voor verdere informatie over beheer en uitwisseling van uw gegevens hier mijn Privacystatement

bottom of page